كل عناوين نوشته هاي حامد عزيزخاني

حامد عزيزخاني
[ شناسنامه ]
آرمان شهر الكترونيك ...... سه شنبه 87/4/11
سئول برترين شهر الكترونيك دنيا ...... يكشنبه 87/4/9
جايگاه شهروند الکترونيک در ايران ...... جمعه 87/4/7
عوامل موثر در بهبود شهروند الكترونيك ...... چهارشنبه 87/4/5
مهارت هاي شهروند الكترونيك ...... دوشنبه 87/4/3
شهروند الكترونيك اساس شهر الكترونيك ...... شنبه 87/4/1
راه اندازي خانه هاي فرهنگ مجازي در دانشگاهها ...... چهارشنبه 86/1/1
<      1   2   3   4   5      
  ==>   ليست آرشيو شده ها