كل عناوين نوشته هاي حامد عزيزخاني

حامد عزيزخاني
[ شناسنامه ]
دولت الكترونيك ...... يكشنبه 87/6/17
حكومت داري خوب در دولت الكترونيك ...... شنبه 87/6/16
مسائل اجتماعي در سايبر ...... چهارشنبه 87/6/13
سايبر و هويت شهروندان ...... يكشنبه 87/6/10
هويت در سايبر ...... چهارشنبه 87/6/6
مطالعه زندگي در سايبر ...... شنبه 87/6/2
تلفن همراه، ابزاري براي شهروند الکترونيک ...... سه شنبه 87/5/29
موانع اصلي ايجاد شهر الكترونيك ...... يكشنبه 87/5/27
مزاياي شهر الكترونيك ...... پنج شنبه 87/5/24
مزاياي الكترونيكي شدن شهر تهران ...... يكشنبه 87/5/20
برگزاري دوره آموزشي شهروند الكترونيك با مشاركت بانك تجارت ...... جمعه 87/5/18
آموزش مجازي ...... چهارشنبه 87/5/16
شهر الکترونيک و ويژگيهاي آن ...... دوشنبه 87/5/14
تجارت الكترونيك در ايران ...... شنبه 87/5/12
اجراي شهر الکترونيک ...... پنج شنبه 87/5/10
<      1   2   3   4   5      >
  ==>   ليست آرشيو شده ها